دوره آداب معاشرت در کسب‌وکار

فهرست عناوین

🔰 چرا به دوره آداب معاشرت در کسب‌وکار ( BUSINESS ETIQUETTE) نیازمندیم؟

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در کسب و کار: برای اغلب ما بارها اتفاق افتاده است که بدلیل رفتار غیر حرفه ای و نا آگاهانه، فرصت های مهمی را از دست داده ایم.

⭕ تا به حال چندبار بدلیل نا آگاهی ازآداب معاشرت مناسب در موقعیتهای حرفه ای و شغلی مختلف، موجب معذب شدن و حس بد خود و دیگران شده اید؟

⭕ آیــا تاکنــون برایتــان پیــش آمــده اســت کــه در فعالیتهــای اجتماعــی و شــغلی بــا افـــرادی برخـــورد کنیـــد وبه گونـــه ای جلبشـــان شـــوید کـــه بـــرای لحظاتـــی نتوانیـــد نگاهتــان را از آنهــا برگیریــد؟

⭕ بــه نظــر شــما آیــا آمــوزش میتوانــد در ایــن مســیر بــه آنهــا کمــک‌ کــرده باشــد، یــا تمــام مــوارد فــوق، بیشــتر جنبــه موروثــی دارنــد؟

بایــد بگویـیـم کــه دارا بــودن هیچ‌یــک از ایــن تواناییهــا، امــری صرفــا تصادفــی یــا ژنتیکــی نیســت، بلکــه همــه افــراد بـــا »آمـــوزش صحیـــح« میتواننـــد بـــه آنهـــا دســـت یابنـــد. امـــا ســـؤال اصلـــی اینجاســت کــه دقیقــا چــه چیــز را بایــد آمــوزش ببینیــم و یــاد بگیریــم تــا ماننــد اشـــخاصی کـــه قدرتـــی افســـانهای در برقـــراری ارتباطـــات موفـــق دارنـــد، جـــذاب و دوست داشـــتنی شـــویم؟

خود شما تا به حال چقدر برای ارتقا تصویر حرفه ای خود تلاش کرده اید؟ چقدر برای بهبود رفتار حرفه ای خود وقت گذاشته ایم؟

⬅️ دوره آداب معاشرت در کسب‌وکار یا اتیکت در کسب‌وکار به شما کمک میکند تا با افزایش دانش رفتاری و آداب معاشرت در موقعیت های مختلف حرفه ای، اعتماد به نفس خود را افزایش داده و  بتوانید موقعیت های استرس زای ارتباطی را به نحو احسنت مدیریت کرده و روابط تجاری خوبی برای خود بسازید و در نتیجه به موفقیت های بسیاری دست یابید

🔰 چه کسانی از آموختن اتیکت کسب و کار (آداب معاشرت حرفه ای) سود می برند؟

☑️  افراد خود اشتغالی که می خواهند حضور خود را در عرصه های مختلف تجاری و حرفه ای افزایش دهند.

☑️ افرادی که قصد تغییر شغل دارند.

☑️ کارمندهایی  که نیاز دارند با درک مناسب از کسب و کار و فرهنگ سازمانی،  کار خود را شروع کنند.

☑️  کارمندانی که توانمند هستند اما از مهارتهای ارتباطی و آداب معاشرت صحیح حرفه ای برای پیشرفت، آگاه نیستند.

☑️ کارمندان فروش و بازاریابی که بخواهند قابلیت فروش خود را افزایش دهند.

☑️ مدیرانی که بخواهند ارتباطات موثری با کارکنان خود داشته باشند.

☑️ فارغ التحصیلانی که به ارتقاء تصویر حرفه ای خود برای موفقیت در دنیای تجارت نیاز دارند.

☑️ صاحبان کسب و کاری که با مشتریان و سفرهای بین المللی سر و کار دارند.

همه ما هر روزه چه در محیط های رسمی و چه در محافل و فضاهای غیر رسمی با افراد زیادی در ارتباط هستیم؛ در جلسات حرفه ای و غیر حرفه ای شرکت میکنیم و در هر یک از آنها بخشی از موفقیت ها و ناکامی های زندگیمان را رقم میزنیم. در این میان لازم است بدانیم که از عوامل موثر بر این موفقیت ها و شکست ها، تاثیر اولیه است که بر افراد مقابلمان میگذاریم؛ تاثیری که مثبت بودن آن، تا حد زیادی در گرو رعایت اصول آداب معاشرت حرفه ای است. اصولی به ظاهر جزئی، اما بسیار مهم که متاسفانه هیچ گاه به صورت رسمی به ما آموزش داده نشده است.

☑️ رسیدن به تصویر حرفه ای جذاب تر با بهبود وضعیت بدنی و ظاهری خود

☑️ فراگیری آداب معاشرت و ارتباط با همکاران و مقامات ارشد و مشتریان

☑️ یادگیری آداب جلسات کاری، فضای مجازی و شبکه سازی

☑️ فراگیری آداب غذاخوری درجلسات و مهمانی های کاری

☑️یادگیری اتیکت سفرهای کاری و برخی اتیکت و آداب بین الملل

 آموختن نکات مهم دیگری که با آگاهی از آنها و عمل به آنهها که موجب انتقال حس خوب به خود و دیگران خواهد شد.

سرفصل و محتوی دوره:

سپتامبر 3, 2020

0 پاسخ به "دوره آداب معاشرت در کسب‌وکار"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران
  •   تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، روبروی صدا و سیما، ابتدای خیابان گلستان (شهنواز)، پلاک ۹۳
  •   ۰۲۱-۲۲۰۵۷۱۲۰

TBS در شبکه‌های اجتماعی

کلیه حقوق این سایت متعلق به © موسسه علوم و فنون تهران می باشد